Product is toevoegd aan je verlanglijstje Bekijk je verlanglijstje
Product is verwijderd van je verlanglijstje Bekijk je verlanglijstje

Toegevoegd aan winkelmandje

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
"Neverland.be" een onderneming van Hobby Neverland BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brugge onder nummer 0518960193 en BTWnr 0518.960.193. -"Afnemer": de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Neverland.be.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, besteld op Neverland.be, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Neverland.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Neverland.be is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Neverland.be zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Neverland.be is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Neverland.be behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Neverland.be het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Neverland.be genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Neverland.be bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Neverland.be schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Neverland.be opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Neverland.be de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Neverland.be op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Neverland.be te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Neverland.be zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Neverland.be de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Neverland.be daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Neverland.be geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Neverland.be kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Neverland.be naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Neverland.be op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Neverland.be ter kennis gekomen omstandigheden Neverland.be goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Neverland.be de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Neverland.be bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Neverland.be schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Bedenktijd
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Neverland.be te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze ontbinding geldt enkel voor producten die niet op voorhand te bezichtigen waren. Producten die in de winkel zichtbaar zijn en daar ook aangekocht werden, vallen niet onder deze recht van retour. 
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Neverland.be te melden, met daarin vermeldt wat je terug wil sturen en wanneer je dit item gekocht hebt (verwijzing naar factuur of ordernummer). Graag vernemen wij een reden van retour: verkeerd artikel, te klein, te groot, dubbel besteld, …  De klant heeft het recht om met het standaard herroepingsformulier te werken die hier kan downloaden. Dit document stuur je ingevuld terug via email naar info@neverland.be of per post naar Hobby Neverland BV, Blankenbergse Steenweg 186, 8000 Brugge. Hierna heeft de klant nogmaals 14 kalenderdagen om het product - na overleg met Neverland.be - te sturen naar een door Neverland.be vastgesteld retouradres (Hobby Neverland, Blankenbergse Steenweg 186, 8000 Brugge). Dit dient te gebeuren in de originele verpakking (cfr: een radiobestuurde auto wordt terug in de doos geplaatst en opgestuurd, een puzzel kan niet opgestuurd wordt met de zak puzzelstukken alleen, zonder zijn 'uitstal'-doos). De klant zorgt er voor dat het product goed verpakt is en er een kopie van de factuur of orderbevestiging bij steekt. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Let op! De klant kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht in de volgende gevallen: 

  • De klant heeft het recht om de verkochte goederen uit te proberen, op dezelfde manier als hij dat zou doen, moest deze in de winkel aangekocht worden. De klant mag de radiobestuurde wagen uit de doos halen en deze even grondiger bekijken. De klant heeft geen recht op herroeping wanneer hij met deze radiobestuurde wagen bent gaan rijden op het strand of in de tuin. De klant heeft het recht om de doos van jouw puzzel goed te bekijken of het aantal stukken en het plaatje je aanstaat. De klant heeft geen recht om de zak met de puzzelstukken open te scheuren, de puzzel te maken en daarna terug te sturen. De klant kan dus wél aansprakelijk gesteld worden als de klant het goed voor andere doeleinden heeft gebruikt, en het daardoor in waarde verminderd is, of als de klant misbruik maakt van zijn herroepingsrecht zoals bijvoorbeeld aangetoond in bovenstaande voorbeelden. 
  • Als Neverland.be goederen op maat maakt voor de klant: zoals gepersonaliseerde bedrukkingen, houten figuren op verzoek snijdt met de lasercutter, maquettes of dioramas maakt op specifieke vraag en instructie, ... heb je geen herroepingsrecht.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Neverland.be ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Neverland.be deze betalingen binnen zeven (7) kalenderdagen nadat Neverland.be het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Neverland.be behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het duidelijk is dat het product gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Neverland.be of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Neverland.be schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt (zie artikel 7.2 paragraaf), zal Neverland.be de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Neverland.be heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. Neverland.be zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Neverland.be, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Neverland.be niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Neverland.be op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie 
1. De wettelijke garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten grondig herbekijken, herstellen of indien niet mogelijk omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont die onder garantie vallen, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) indien geen andere zelf aangebrachte schade. De wettelijke garantie voor consumptiegoederen duurt 2 jaar vanaf de datum van ontvangst door de klant.
2. Deze restitutie zal gebeuren via bankoverschrijving, ten laatste 14 dagen na het retourneren van het complete product (inclusief aanwezige toebehoren).

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Neverland.be tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Neverland.be, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Neverland.be heeft voldaan.
3. Ingeval Neverland.be de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Neverland.be op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bestelde, betaalde artikelen, evens herstellingen die binnengebracht worden, worden na verwittigen (telefonisch of via mail) van de afnemer voor ophaling slechts 3 maand bewaard in het magazijn. Indien de afnemer dan nog steeds geen aanstalten gemaakt heeft om dit artikel te komen ophalen, wordt dit artikel weer eigendom van Neverland.be. Indien de afnemer daarna het artikel/ de herstelling komt ophalen, rekent Neverland.be 25Euro/maand standkost.


Artikel 13. Overmacht
1. Indien Neverland.be door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Neverland.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Neverland.be zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Neverland.be.
2. Indien een klacht gegrond is zal Neverland.be de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Neverland.be en de Afnemer is Belgisch recht van toepassing. Enkel de Brugse Rechtbank is bevoegd.